Algemene Voorwaarden

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de offerte, de orderbevestiging, de leverbon of de factuur, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld

2. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de actueel geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Onze offertes zijn in principe één maand geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

3. Al onze prijzen op de offertes zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

4. Indien Suncomfort zich verbindt tot het uitvoeren van werken en/of het leveren van goederen moet 40% voorschot betaald worden als akkoordverklaring met de orderbevestiging. Het saldo van 60% wordt betaald na de plaatsing/levering.

5. De betaling van het voorschot van 40% op te totale bestelling, zoals vermeld op de orderbevestiging, betekent enerzijds het akkoord van de klant met de inhoud van de orderbevestiging en anderzijds de bevestiging dat de klant voldoende advies en informatie heeft gekregen van Suncomfort, met het oog op voorgenoemde bestelling.

6. Materiaal of prestaties die niet op de orderbevestiging vermeld staan terwijl ze wel besteld werden per mail en ook effectief geleverd werden, zullen achteraf worden aangerekend op de factuur.

7. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot commerciële korting, boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De vermoedelijke leverdatum begint te lopen vanaf de datum van betaling van het voorschot.

8. Plaatsingen worden nooit uitgevoerd wanneer het weer een risico vormt voor de plaatsers.

9. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten bij voorkeur worden vermeld op de leverbon. Bij gebrek aan dit document moet de klacht ons toekomen binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en alleszins vóór de ingebruikname.

10. Bij werken in regie worden de uren aangerekend aan de klant die effectief gepresteerd zijn en die op de door de klant ondertekende leverbon genoteerd werden door onze plaatsers.

11. Meerwerken of extra gebruikt materiaal op de dag van de plaatsing, worden vooraf besproken met de klant, zullen vervolgens worden genoteerd op de werf-bon en door de klant ondertekend worden voor akkoord.

12. Alle facturen zijn contant (binnen de 8 dagen) betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

13. De factuur is volledig betaalbaar wanneer het aangekochte materiaal gebruikt kan worden zonder belemmeringen. Gedeeltelijke betaling van de factuur kan immers alleen wanneer de klant door een gebrek aan de afwerking het product niet kan gebruiken waarvoor het bedoeld was en na bespreking met Suncomfort. Afwerking zal alleen gebeuren na de volledige betaling van de factuur.

14. Het protest tegen de factuur moet schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Daarom verzoeken we om altijd de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

15. Iedere niet-betaling van factuur op de vervaldag geeft aanleiding tot het aanrekenen, van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling voor bedrijven en na ingebrekestelling bij particulieren, van een intrest van 1% per maand. Daarenboven zal de ongerechtvaardigde niet-betaling vervolgens aanleiding geven tot een verhoging van het niet betaalde bedrag met 15%, met een minimum van 75€.

16. Indien wij door een niet aan ons toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zijn de overeenkomst uit te voeren, zijn wij bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekende brief te ontbinden, dat wil zeggen zonder enigerlei recht op schadevergoeding voor de koper.

17. In geval van annulering van de bestelling is de klant of de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 100% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit ook onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de aannemer om een hogere schadevergoeding te eisen.

18. Een offerte of orderbevestiging is altijd onder voorbehoud van de technische uitvoerbaarheid door de fabriek, die soms pas kan worden vastgesteld op het moment van bestelling. Dat wil zeggen dat Suncomfort niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de fabriek deze uitvoerbaarheid op dat moment betwist bij bestelling, indien zij hiervan niet op voorhand op de hoogte werd gesteld. De bestelling wordt dan vervolgens geannuleerd, zij het zonder schadevergoeding van de aannemer aan de klant.

19. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Suncomfort.

20. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar Suncomfort zijn maatschappelijke zetel heeft.

21. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

22. Bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

23. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

24. De bepalingen van de fabrieksgarantie verschillen van product en merk. Dat wil zeggen dat ze apart worden vermeld op offerte, orderbevestiging en factuur

25. De garantie op de montage beloopt 1 jaar, te tellen vanaf de datum van de factuur. Na 1 jaar zullen kosten van demonteren, verpakken, vervoeren en herplaatsen ten laste zijn van de klant.

26. Specifieke bepalingen i.v.m. bepaalde producten:

a. Rolluiken:

i. Herstellingen van schade als gevolg van het slecht gebruik van de rolluik vallen niet onder de garantie. Bijvoorbeeld oververhitting van de motor of beschadiging van het pantser, door vastvriezen van de onderlat op de dorpel; obstakels die het goed dalen van de rolluik in de weg staan, inbraak, …

ii. Het niet afwerken met siliconen als gevolg van slecht weer (koud en/of regen) mag geen aanleiding geven tot het niet of slechts gedeeltelijk betalen van de factuur.

iii. Standaard worden de elektrische kabels gelegd in opbouw en afgewerkt met kabelgootjes. Inwerken van kabels in de muur gebeurt evenwel altijd in regie.

b. Screens

i. Herstellingen van schade als gevolg van het slecht gebruik van de screen, vallen niet onder de garantie. Bijvoorbeeld: oververhitting van de motor of beschadiging van het pantser, door vastvriezen van de onderlat op de dorpel; obstakels die het goed dalen van de screens in de weg staan, inbraak, …

ii. Het niet afwerken met siliconen als gevolg van slecht weer (koud en/of regen) mag geen aanleiding geven tot het niet of slechts gedeeltelijk betalen van de factuur.

iii. Standaard worden de elektrische kabels gelegd in opbouw en afgewerkt met kabelgootjes. Inwerken van kabels in de muur gebeurt steeds in regie.

c. Knikarmzonweringen

i. Wafelvorming of plooivorming rond de naden, alsook een zekere uitrekking van het doek zijn inherent aan dergelijke systemen. Deze fenomenen doen verder geen afbreuk aan de kwaliteit of de werking en vallen dan ook buiten onze aansprakelijkheid.

ii. Wij veronderstellen dat de klant ons alle informatie heeft gegeven mbt de constructie van de muur waar de zonnetent wordt aangehangen. Gesteld dat de muur verborgen gebreken vertoont, waardoor er extra materiaal en/of werk nodig is om de zonnetent op een veilige omhoog te hangen, zal de kostprijs hiervan vervolgens verrekend worden in de factuur.

iii. De zonwering is niet geschikt voor gebruik bij veel wind of regen. Beschadiging bij verkeerd gebruik valt daarom dan ook buiten onze aansprakelijkheid.

iv. De zonwering mag niet gebruikt worden bij vriesweer, want het doek kan vastvriezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opening van de zonnetent bij vriesweer.

v. Het niet afwerken met siliconen als gevolg van slecht weer (koud en/of regen) mag geen aanleiding geven tot het niet of slechts gedeeltelijk betalen van de factuur.

vi. Standaard worden de elektrische kabels gelegd in opbouw en afgewerkt met kabelgootjes. Inwerken van kabels in de muur gebeurt altijd in regi